26-09-76

Shabbath Hannuka

Date: 26 Kislew, 5784

Tora: Bamidhbar 7,1 – 8,4

Navi: M’lakhim I 7,51 – 8,21