22-07-76

Sh’mini Assereth

Date: 22 Tishre, 5784

Tora: Bamidhbar 29,35 – 30,17

Navi: M’lakhim I 8,54-66