12-01-77

B’reshith #22

Date: 12 Nisan, 5784

Tora: 25,1 – 25,34

Navi: (Shabbath HaGadhol) Malakhi 3,4-34