01-10-76

Rosh Hodhesh

Date: 1 Teveth, 5784

Tora:

Navi: