01-08-76

Rosh Hodhesh

Date: 1 Marheshwan, 5784

Tora: Bamidhbar 28,1-15

Navi: